Ontslagprocedures voor ambtenaren

Bezwaar maken tegen een ontslagbesluit

Voordat uw werkgever daadwerkelijk overgaat tot het nemen van een ontslagbesluit, moet u op voorhand de gelegenheid krijgen om hierover uw mening te geven. U kunt uw zienswijze in de vorm van een brief aan uw werkgever richten. Geef in deze brief dan aan om welke reden(en) u het met het voornemen van uw werkgever om een ontslagbesluit te nemen niet eens bent. Ook is het raadzaam om u zo spoedig mogelijk juridisch te laten adviseren over het vervolg van de ontslagprocedure.

Als u als ambtenaar geconfronteerd wordt met een ontslagbesluit, dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U maakt bezwaar door het indienen van een bezwaarschrift. Als u kort voor het verstrijken van de bezwaartermijn bent aanbeland en u weet nog niet precies hoe u uw bezwaar moet motiveren, dien dan in elk geval een voorlopig bezwaarschrift in om te voorkomen dat het ontslagbesluit niet meer aangevochten kan worden. Beslissing op bezwaar. Enkele weken na afloop van de hoorzitting zal de bezwarencommissie tot een oordeel komen. Afhankelijk van de overheidswerkgever waar u werkzaam bent, kan dit oordeel op twee manieren gegeven worden: De beslissing op bezwaar zal u schriftelijk worden toegezonden. Als u van mening bent dat u in de beslissing op bezwaar ten onrechte niet of onvoldoende in uw gelijk bent gesteld, dan kunt u binnen zes weken beroep in stellen bij de rechtbank.

Beroep instellen bij de rechtbank

U heeft zes weken de tijd om na de beslissing die uw werkgever neemt op uw bezwaarschrift, een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Als uw bezwaarschrift tegen het ontslagbesluit ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard is, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank.
Het kan soms voorkomen dat u toch meer tijd nodig heeft om uw beroepschrift goed te onderbouwen. In dat geval zou u ervoor kunnen kiezen om een voorlopig beroepschrift in te dienen. Daarmee voorkomt u in elk geval dat u te laat bent met het indienen van uw beroepschrift.

Hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak die de rechtbank genomen heeft, dan heeft u nog eenmaal de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten. U kunt dan namelijk binnen zes weken hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het bestuursrecht. Het ambtenarenrecht is een onderdeel van dit bestuursrecht.

Spoedprocedure

Het doorlopen van al deze procedures kost veel tijd. Soms kan een gerechtelijke procedure inclusief een (hoger) beroep zelfs enkele jaren in beslag nemen. Dit is veel te lang als u een spoedeisend belang heeft, bijvoorbeeld in het geval uw werkgever het salaris heeft stopgezet. U kunt u als ambtenaar de Voorzieningenrechter van de rechtbank o.a. verzoeken uw werkgever te veroordelen om uw salaris te betalen. Onze advocaten in Capelle a/d IJssel zijn bekend met het ontslagrecht van ambtenaren. U kunt deze specialisten in iedere fase van uw geschil met de werkgever vrijblijvend bellen of mailen.