Fiscaal recht

Fiscaal juristen

Bij de fiscaal juristen en advocaten van De Vries Zantman Advocaten kunt u als particulier of als ondernemer/bedrijf onder meer terecht met al uw vragen op het gebied van:

 • algemene belastingadviezen
 • nalatenschapsplanning: fiscale aspecten bij vererving en schenking
 • geschillen met de belastingdienst
 • het voeren van belastingprocedures
 • bedrijfsopvolging
 • reorganisaties
 • fiscale bestuurdersaansprakelijkheid
 • fiscale delicten
 • etc.

Fiscale delicten

Is uw onderneming door de FIOD bezocht? Wordt u verdacht van het handelen in strijd met de belastingwet? Bent u als DGA benaderd voor doorzoekingen door de FIOD-ECD van uw bedrijf? Hebt u geprobeerd om belasting te ontduiken?   Hebt u belasting ontdoken en is de belastingdienst achter uw bankrekening en gegevens gekomen? Bent u of is uw onderneming door de mand gevallen wegens belastingfraude? Of hebt u een belastingaangifte onjuist of niet tijdig ingediend?

Het doen van onjuiste belastingaangiften en het niet-nakomen van verplichtingen om de belastingdienst correcte informatie te verschaffen, is een fiscaal delict.

Fiscaal strafrecht

Met fiscaal strafrecht kunt u in aanraking komen indien – naar aanleiding van een onjuiste belasting-aangifte – de inspecteur der belastingen niet kiest voor een correctie middels een administratieve boete, maar het desbetreffende dossier overdraagt aan de FIOD. Niet zelden volgt dan een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude. De Vries Zantman Advocaten bezit zeer ruime expertise om ook binnen het fiscaal strafrecht adequate rechtsbijstand te verlenen.

Belasting ontwijken of ontduiken

In de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) zijn meerdere delicten strafbaar gesteld. Dit kunnen overtredingen of misdrijven zijn. Het verschil zit in het woord opzettelijk. De belangrijkste misdrijven zijn:

 • Het opzettelijk niet doen of niet tijdig doen van belastingaangifte (bijv. belastingontduiking)
 • Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte
 • Het opzettelijk niet beschikbaar stellen van gegevens aan de belastingdienst (o.a. belastingontduiking)
 • Het opzettelijk niet voeren van een administratie of het niet bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers
 • Het opzettelijk uitreiken van een onjuiste of onvolledige factuur

Sancties belastingdienst

De belastingdienst beschikt over een aantal mogelijkheden om u te verplichten bepaalde belasting-verplichtingen na te komen.

Zo kan de belastingdienst:

 • de zaak in handen leggen van officier van justitie (vervolging);
 • een verzuimboete opleggen;
 • een vergrijpboete opleggen;
 • aan u een strafbeschikking opleggen.

Vervolging

De meest ingrijpende maatregel in fiscale zaken is de beslissing om u te laten vervolgen. Dit houdt in dat op verzoek van de belastingdienst de officier van justitie en/of de strafrechter uw zaak gaat bekijken, en u eventueel een straf oplegt.  De rechter kan u veroordelen tot een geldboete, een celstraf of taakstraf.

Wel of geen vervolging

Of u wordt vervolgd hangt in grote mate af van het nadeel dat de Nederlandse schatkist heeft geleden door uw belastingfraude. Voor particulieren geldt dat het nadeel ten minste EUR 10.000,= moet zijn om te worden vervolgd. Voor ondernemers geldt een drempelbedrag van 15.000,=.

Verzuimboete en vergrijp boetes

Indien de drempelbedragen niet worden gehaald, of wanneer er geen opzet in het spel is, kan er een geldboete opgelegd worden. Het hangt van de concrete omstandigheden af of het een verzuimboete of vergrijpboete wordt.

 • Een verzuimboete wordt in het algemeen opgelegd als u verzuimd hebt gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of een belastingaangifte niet op tijd heeft ingediend.
 • Een vergrijpboete krijgt u indien u opzettelijk geen aangifte, of een onjuiste of onvolledige aangifte bij de belastingdienst heeft ingediend.

Deze geldboetes kunnen opgelegd worden voor verschillende soorten belasting, van inkomstenbelasting tot aan omzetbelasting en loonheffing. Tegen deze geldboetes kunt u bezwaar maken. Raadpleeg daarvoor onze ervaren fiscaal juristen.

De hoogte van de boetes hangt af van het gepleegde feit en of u vaker een dergelijke overtreding hebt begaan.

Strafbeschikking

Als een inspecteur fraude heeft vastgesteld (of vermoedt), zal hij overleggen met de boete-fraudecoördinator, zijn collega die over fraude gaat. Op basis van richtlijnen wordt dan besloten of er een strafrechtelijk onderzoek tegen u wordt ingesteld. Als hiertoe wordt besloten, wordt de FIOD – ECD ingeschakeld.

Het onderzoek van de FIOD wordt vastgelegd in een zogenaamd proces-verbaal. De belastingdienst krijgt dit proces verbaal, ook de officier van justitie krijgt dit. Er zijn dan een aantal mogelijkheden:

 1. afdoening door de officier van justitie;
 2. afdoening door belastingdienst: strafbeschikking;
 3. zitting bij de strafrechter.

De officier van justitie bepaalt of het OM of de belastingdienst de zaak in eerste instantie afdoet. Indien de officier van justitie de zaak bij gebleken fraude zelf afdoet, zal hij u in vele gevallen een zgn. transactie, een aanbod ter voorkoming van strafvervolging, aanbieden. Dit betekent dat door betaling van een (hoge) geldboete uw zaak niet voor de strafrechter komt. Door betaling van de geldboete erkent u schuld, en krijgt u een strafblad. Ook kan de officier u een werkstraf opleggen. Voorwaardelijke sancties zijn niet mogelijk. Alleen de rechter kan voorwaardelijke straffen opleggen. Ook kan de officier beslissen uw zaak aan de strafrechter voor te leggen. Dit is ook het geval indien u de aangeboden transactie van de officier van justitie niet accepteert.  U ontvangt in dat geval een dagvaarding om op de zitting van de strafrechter te verschijnen.

Indien de officier van justitie de zaak ter afdoening in handen van het bestuur van ’s Rijks belastingen stelt, krijgt u te maken met het bestuur van de belastingdienst, artikel 76 Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR).

Volgens art. 76 AWR is het bestuur van ’s Rijks belastingen bevoegd een strafbeschikking tegen u uit te vaardigen. Tevens is in art. 76 AWR een limitatieve opsomming gegeven van de transactievoorwaarden.

In de strafbeschikking van de belastingdienst kan een geldboete worden opgelegd. Voorts kan deze strafbeschikking aanwijzingen bevatten waaraan u moet voldoen. De aanwijzingen kunnen inhouden:

a.afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;
b.uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;
c.voldoening aan de Staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan het geschatte voordeel — met inbegrip van besparing van kosten — door u verkregen door middel van of uit het strafbare feit;
d.het alsnog voldoen aan een bij de belastingwet gestelde verplichting.

Indien de belastingdienst van plan is om u een strafbeschikking van boven de EUR 2.000,= op te leggen, moet u door de belastingdienst worden gehoord . Onze ervaren advocaat staat u bij tijdens deze hoorzitting om voor u ontlastende feiten en omstandigheden aan te voeren.

Verzet tegen strafbeschikking

Na het hoorgesprek op het kantoor van de belastingdienst wordt een beschikking bepaald. Bij acceptatie door u van een strafbeschikking krijgt u een strafblad (justitiële documentatie). De strafbeschikking komt, wat haar karakter betreft, meer overeen met een rechterlijke veroordeling. De strafbeschikking levert zonder tussenkomst van de rechter een executoriale titel op, waardoor uw bezittingen tot verhaal dienen van de opgelegde (hoge) geldboete.

Het verzet schorst de executie van de strafbeschikking op, tenzij naar het oordeel van het OM vaststaat dat het verzet duidelijk na het verstrijken van de termijn is gedaan. In dat geval mag de executie van de strafbeschikking worden hervat.

Naar aanleiding van het verzet vindt een herbeoordeling van de zaak plaats. Op basis van de herbeoordeling kan de strafbeschikking door de belastingdienst e/of de officier van justitie worden ingetrokken of gewijzigd, of kan besloten worden u op te roepen voor de terechtzitting:

 • bij intrekking is altijd sprake van sepot en wordt een sepotbrief verstuurd;
 • bij wijziging moet de zaak aan de rechter worden voorgelegd, tenzij de bestrafte aan de gewijzigde strafbeschikking      voldoet, waarmee hij afstand van verzet doet of zijn verzet intrekt;
 • bij oproeping voor de terechtzitting treedt de normale rechterlijke procedure in werking.

Zitting (o.a. na verzet)

De wet bepaalt dat indien een zaak na uitvaardigen van een strafbeschikking alsnog voor de rechter wordt gebracht, de rechter de zaak integraal beoordeelt.

Bent u het niet eens met de strafbeschikking, dan kunt u binnen 2 weken bij de rechter in verzet komen, waarna de zaak alsnog in volle omvang door de rechter zal worden beoordeeld. Er zijn voor de officier van justitie bij uw verzet 3 mogelijkheden:

 1. de verdachte oproepen voor de (openbare) zitting;
 2. De beschikking wijzigen;
 3. De beschikking intrekken.

Indien u verdacht wordt van het begaan van een strafbaar feit, bent u niet verplicht op vragen van de belastingdienst, FIOD en/of de officier van justitie te antwoorden. U mag zwijgen. Of dat verstandig is leggen wij u graag uit.

Advocaat belastingdelicten

Ons kantoor wordt regelmatig gevraagd om FIOD onderzoeken of mogelijke fiscale strafzaken te begeleiden. De fiscaal en strafrechtadvocaten van De Vries Zantman Advocaten in Capelle a/d IJssel verlenen aan u rechtsbijstand van het begin tot het eind van het proces. In vele gevallen worden door de hulp van onze gespecialiseerde advocaten een zaak buiten de rechter om opgelost door middel van een schikking, of wordt er door onze advocaten succesvol bezwaar gemaakt tegen een dagvaarding. Is een proces onvermijdelijk, dan is vrijspraak van onze ervaren advocaten het doel of het beperken van de schade. Heeft u een dagvaarding ontvangen en behoefte aan deskundige en effectieve bijstand door een ervaren advocaat fiscaal recht. Neem dan direct op met de fiscaal advocaten van De Vries Zantman Advocaten in Capelle a/d IJssel, telefoon 010-442 08 88.