Erfrecht

De verdeling van het vermogen van de erflater: de erfenis kan leiden tot onenigheid tussen erfgenamen waardoor de familieband ernstig onder druk komt te staan. In die gevallen verzoeken de erfgenamen onze gespecialiseerde advocaten hun belangen te behartigen.

Onze advocaten streven ernaar de afwikkeling van de erfenis in goede banen te leiden, zo mogelijk in goed overleg met de andere erfgenamen.Vaak kan je op die manier later weer “verder” met elkaar, hetgeen in ieders belang is en vaak ook de wens was van de overledene. Een regeling in onderling overleg is daarnaast sneller en veel goedkoper dan een procedure bij de rechtbank. Is een procedure onvermijdelijk, dan kan je ook een beroep doen op onze proceservaring.

Wij helpen je in zaken van:

  • Ruzies tussen erfgenamen
  • Aanvaarden of verwerpen van een erfenis
  • Onterfd
  • Erfenis met een bedrijf
  • Een geschil met de executeur van de erfenis
  • Erfenis tijdens/na een echtscheiding

Ruzies tussen erfgenamen

Ruzies tussen de erfgenamen ontstaan in vele gevallen bij de uitleg van het testament, de bedoeling van de erflater, de onduidelijke bewoordingen in het testament, het ontbreken van een testament, schenkingen tijdens het leven van de erflater wel aan de één, maar niet aan de ander, de waarde van de bezittingen, w.o. de waarde van het bedrijf, het bestaan van buitenechtelijke kinderen, enz.

Percentage

Erfgenamen zijn niet gehouden de erfenis strikt volgens de wet af te wikkelen, in die zin dat ieder der partijen exact eenzelfde bedrag uit de boedel krijgt toegescheiden. In onderling overleg kan een ander verdelingspercentage worden afgesproken. Je dient er wel rekening mee te houden dat de belastingdienst in dat geval kan bepalen dat er sprake is van een schenking tussen de erfgenamen. Onze advocaten kunnen je adviseren wat te doen.

Informatie

Het is van belang dat alle informatie omtrent de erfenis en de erfgenamen beschikbaar is voor alle erfgenamen. Hiermede wordt in vele gevallen voorkomen dat de verdeling in een later stadium dient te worden gewijzigd. Alle erfgenamen zijn verplicht om alle informatie te verstrekken teneinde te voorkomen dat een (andere) erfgenaam wordt benadeeld.

Mocht na de verdeling blijken dat een erfgenaam bewust informatie heeft achtergehouden, waardoor de andere erfgenaam voor meer dan een kwart benadeeld is, dan kan de rechter bepalen dat de gehele erfenis alsnog aan de benadeelde erfgenaam wordt toegescheiden. Dergelijke situaties komen onder meer voor in gevallen dat de erflater tijdens zijn leven aan één van de kinderen (het lievelingskind) bedragen heeft geschonken zonder medeweten van de andere kinderen, welke schenkingen het lievelingskind bij de verdeling van de erfenis heeft verzwegen. Ook kan het zijn dat het onroerend goed of het bedrijf tegen een te lage waarde is getaxeerd.

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Soms is het voor erfgenamen onduidelijk of zij de erfenis moeten aanvaarden of verwerpen. In alle gevallen adviseren onze advocaten erfrecht de erfenis beneficair te aanvaarden. Dit betekent dat je de erfenis onder voorbehoud van alle rechten aanvaardt, waaronder het recht om de erfenis op een later tijdstip te verwerpen.  Goed om te weten is dat je volgens de wet een (beperkte) periode van onderzoek en beraad hebt om je definitieve keuze, na een beneficiaire aanvaarding, bekend te maken. Onze advocaten erfrecht adviseren je bij je definitieve beslissing om je erfenis te aanvaarden of te verwerpen.

Onterfd

Je bent als kind onterfd. Onze advocaten informeren je graag naar de mogelijkheden om je legitieme portie (een deel van het kindsdeel) alsnog uit de erfenis op te eisen, en binnen welke termijn dat moet gebeuren, zodat jij krijgt waar je recht op hebt.

Legaat

Je hebt een legaat gekregen, maar willen de erfgenamen niet uitkeren? Onze advocaten leggen je graag uit hoe je het legaat kunt opeisen, zodat jij krijgt waar je recht op hebt.

Een geschil met de executeur van de erfenis?

Heb je geen vertrouwen in de executeur, werkt hij te langzaam of zijn de kosten te hoog? Onze advocaten adviseren je in dat geval wat te doen.

Erfenis met een bedrijf

Bestaat de erfenis mede uit een bedrijf? Onze advocaten ondernemingsrecht en fiscaal recht geven je houvast bij het bepalen van de waarde van het bedrijf, en adviseren je wat te doen, zodat jij krijgt waar je recht op hebt. Wil je als eigenaar van het bedrijf voorkomen dat het bedrijf na je overlijden “uit elkaar valt” of door de erfgenamen wordt verkocht, neem dan snel contact met onze gespecialiseerde advocaten MKB legal desk op. Zo voorkom je dat de beoogde bedrijfsopvolger buiten spel wordt gezet. Onze advocaten adviseren je graag.

Erfenis tijdens/na een echtscheiding

Hoe zit het precies met een erfenis tijdens of na de echtscheiding? Deelt mijn (ex-)partner mee in mijn erfenis, de erfenis van mijn ouders of ander familielid?  Welke rol spelen je huwelijkse voorwaarden bij je erfenis? Onze advocaten erfrecht geven antwoord op al je vragen.

Medewerking bij een erfenis

Willen de andere erfgenamen niet meewerken aan de verdeling? Onze advocaten kunnen de rechter vragen om de erfenis te verdelen zoals jij dat wilt. Wij bespreken graag met je of het mogelijk is in kort geding alvast een voorschot op de boedelverdeling te krijgen. Indien een erfgenaam dreigt goederen uit de erfenis te ontvreemden, dan zorgen onze advocaten voor tijdig beslag op de goederen uit de erfenis, zodat jij (tijdig) krijgt waar je recht op hebt.

Onze werkwijze

Is het niet duidelijk hoe de erfenis moet worden verdeeld en dreigen er conflicten te ontstaan binnen de familie? Heb je het gevoel dat je niet het deel krijgt waar je recht op hebt? Of ben je het niet eens met de executeur die de familie (of de erflater) heeft aangesteld voor de afhandeling van de erfenis? Hoe zit het precies met een erfenis tijdens of na de echtscheiding?

Natuurlijk hebben wij hierboven niet alle situaties bij een erfenis kunnen beschrijven. Neem daarom altijd vrijblijvend contact op met onze advocaten erfrecht in Capelle a/d IJssel. In alle gevallen krijg je advies en hulp bij de verdeling van je erfenis. Bel 010- 442 08 88, zodat je er niet-langer alleen voor staat.

Indien alle erfgenamen besluiten een mediator voor hun geschil aan te wijzen, kunnen onze advocaten erfrecht in Capelle a/d IJssel ook als mediator optreden bij een (dreigend) conflict over de erfenis. Vaak kan je op die manier later weer “verder” met elkaar, hetgeen in ieders belang is en vaak ook de wens was van de overledene.