Verzekeringsfraude, wat is dat?

Gepubliceerd door op

Verzekeringsfraude is het opzettelijk misleiden van een verzekeraar met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking of verzekeringsuitkering te verkrijgen. Er zijn twee soorten verzekeringsfraude. Enerzijds kennen we de verzekeringsfraude die gepleegd wordt vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst en anderzijds kennen we de verzekeringsfraude die wordt gepleegd na de intreding van het risico (brand, diefstal, inbraak).

Fraude voor het aangaan van de overeenkomst

Bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst bent u verplicht alle door de verzekeraar gevraagde informatie mede te delen. Dit wordt in het verzekeringsrecht de mededelingsplicht genoemd. Als u opzettelijk onjuiste informatie verstrekt of informatie verzwijgt, dan handelt u in strijd met de mededelingsplicht. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van verkeerde taxaties of het verzwijgen van belangrijke feiten die van belang zijn voor de verzekering.

Gevolgen

Indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken een hogere premie zou hebben bedongen of de verzekering tot een lager bedrag zou hebben gesloten, dan wordt de uitkering verminderd naar evenredigheid. De verzekeraar is geen uitkering verschuldigd indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten. Daarnaast is de verzekeraar geen uitkering verschuldigd aan de verzekeringnemer die met opzet de verzekeraar wilde misleiden. Als de verzekeraar ontdekt dat u in strijd met de mededelingsplicht hebt gehandeld en u met opzet de verzekeraar hebt misleid, kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst met u opzeggen.

Fraude na intreding van het risico

Fraude na intreding van het risico houdt in dat de verzekerde meer schade vergoed probeert te krijgen dan hij of zij werkelijk heeft geleden. Een voorbeeld van fraude na intreding van het risico is bijvoorbeeld het opgeven van een goed als onherstelbaar terwijl het (goedkoop) te herstellen is. Een tweede voorbeeld is het opgeven van een gestolen goed terwijl het in werkelijkheid kwijtgeraakt is. Een derde voorbeeld van deze soort fraude is het vervalsen van facturen of bonnetjes en het vermelden van een hoger (aankoop)bedrag in de hoop dat de verzekeraar meer uitkeert.

Gevolgen

Ontdekking van fraude na intreding van het risico kan grote gevolgen hebben voor uw verzekering(en). De dekking kan vervallen en/of de uitkering van de schade wordt opgeschort. Ook kan er door de verzekeraar aangifte worden gedaan van verzekeringsfraude. In zwaardere gevallen van verzekeringsfraude is het mogelijk dat u wordt gedagvaard en voor de rechter moet verschijnen. In dat geval kunt u een geldboete, taakstraf, gevangenisstraf of een combinatie hiervan krijgen. Tenslotte kan het ook voorkomen dat u in het Extern Verwijzingsregister van de Stichting Centraal Informatie Systeem wordt opgenomen. Alle verzekeraars (en tussenpersonen) hebben toegang tot dit register. Daarom kan het lastiger worden om in de toekomst een verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten.

Onderzoek

Bij verzekeringsfraude kan een verzekeraar een persoonlijk onderzoek instellen. Een persoonlijk onderzoek is een onderzoek volgend op het reguliere feitenonderzoek. Bij het persoonlijk onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de gedragingen van de betrokkene. Hierbij worden bijzondere onderzoeksmiddelen, zoals het inwinnen van informatie bij derden of observatie, gebruikt. Het persoonlijk onderzoek maakt in vele gevallen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Verzekeraars zijn daarom gebonden aan strenge eisen voor het uitvoeren van onderzoek.

Advies?
Heeft u verzekeringsfraude gepleegd en wilt u advies en rechtsbijstand van een deskundig en gespecialiseerd advocaat? De advocaten van De Vries Zantman Advocaten hebben kennis van zowel het verzekeringsrecht als het strafrecht en staan je, zo nodig, bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website
www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888