Ontevreden over een product of dienst?

Gepubliceerd door op

Bij het sluiten van overeenkomsten tussen koper en verkoper kan het voorkomen dat een bepaalde zaak, product of dienst niet voldoet aan hetgeen de koper met de verkoper heeft afgesproken. De zaak, het product of de dienst bezit bijvoorbeeld niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag namelijk verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn.

Wanneer de zaak niet aan de overeenkomst voldoet, kan de koper verschillende acties ondernemen. Wilt u weten welke acties voor u ingesteld kunnen worden en of u hierbij nog bepaalde verplichtingen heeft? Lees dan dit artikel van De Vries Zantman Advocaten

Onderzoeksplicht

De koper heeft een onderzoeksplicht. De koper is moet onderzoeken of de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. Met andere woorden, waar de de koper twijfelt over bepaalde eigenschappen van de geleverde zaak, moet hij de verkoper vragen stellen of moet hij zelf onderzoek verrichten naar bepaalde eigenschappen van de geleverde zaak.

Mededelingenplicht

De koper is in het kader van de mededelingenplicht gehouden om binnen een redelijke termijn te klagen over de gebreken in de afgeleverde zaak. Maar wat is een redelijke termijn? Is dat een week, een maand of een jaar? De rechter bekijkt dit van geval tot geval. Over het geldt dat hoe eenvoudiger het is om het gebrek (of de fout) te ontdekken, hoe minder tijd er is om te klagen. Zo moet een klacht over bederfelijke waren sneller worden ingediend dan een klacht over de constructie van de aanbouw van een woning. In beginsel is een klachttermijn van twee maanden redelijk, echter ligt deze termijn nergens in de wet vast.

De klachttermijn begint op het moment waarop de koper de gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Of tijdig is geklaagd hangt af van de belangen van de koper en de verkoper. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het gebrek.

De koper moet kunnen aantonen dat hij tijdig heeft geklaagd. Het is daarom verstandig om te klagen per (aangetekende) brief. In deze (aangetekende) brief moet de koper duidelijk motiveren wat de gebreken van de zaak zijn, waarom de zaak volgens de koper niet aan de overeenkomst voldoet of waarom de koper vindt dat de verkoper niet goed gepresteerd heeft. Klagen moet dus binnen bekwame tijd, schriftelijk en gemotiveerd.

Wanneer de koper niet binnen de klachttermijn een klacht indient, verliest de koper het recht om nakoming van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. Het is dus erg belangrijk dat de koper tijdig een klacht indient als hij gebreken aan een zaak ervaart. Op deze manier voorkomt de koper dat hij zijn rechten met betrekking tot nakoming, ontbinding of schadevergoeding verliest.

Consumentenklachtplicht

De algemene klachtplicht uit artikel 6:89 BW geldt voor alle prestaties (zowel voor ondernemers als particulieren). De wet kent ook een specifieke klachtplicht ten aanzien van (consumenten)koopovereenkomsten. Deze specifieke klachtplicht is neergelegd in artikel 7:23 BW. Deze specifieke klachtplicht voor consumenten kent echter wel een termijn voor het indienen van een klacht. De koper moet namelijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek klagen. De specifieke klachtplicht voor consumenten kent een verjaringstermijn van twee jaar na de kennisgeving aan de verkoper

Wilt u meer lezen voer de onderzoeksplicht en mededelingenplicht? In dit artikel van De Vries Zantman Advocaten leest u er meer over.

Advies?

Wilt u advies over gebreken aan een zaak en de klachtplicht? Wilt u advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat? De gespecialiseerde advocaten en juristen van De Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888