Het berekenen van de kinderalimentatie bij een echtscheiding

Gepubliceerd door op

Kinderalimentatie is een vaak genoemd begrip bij een echtscheiding of beëindiging van een relatie. Het uitgangspunt is dat het kind niet mag lijden onder de relatiebreuk. Om die reden is het belangrijk om te weten hoe de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders berekend kan worden. Bij vaststelling van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de onderhoudsplicht en uit dien hoofde de eigen inkomsten c.q. de draagkracht van de ouder die gehouden is de kinderalimentatie te betalen.

Berekening behoefte en draagkracht

Onder behoefte verstaan we de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Een kind is behoeftig indien hij/zij zelf niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. De levenskwaliteit van een kind moet gelijk blijven na de echtscheiding. In de wet worden twee punten gehanteerd voor de berekening van de kinderalimentatie van een kind, namelijk de behoefte van de onderhoudsgerechtigde (het kind) en draagkracht van de onderhoudsplichtige (ouder/voogd).

De behoefte van een kind wordt aan de hand van de Expertgroep Alimentatienormen, het NIBUD en de Tremanormen bepaald. De begrippen behoefte en draagkracht staan in deze rapporten centraal. Behoefte is geen compleet begrip, omdat het niet op houdt bij het bestaansminimum. Het bestaansminimum en de omvang van de behoefte hangen af van de individuele omstandigheden van het kind en moeten van geval tot geval worden bepaald. Er moet hierbij rekening gehouden worden met het netto gezinsinkomen tijdens de relatie of het huwelijk.

Voorbeeld:

Het nettogezinsinkomen van de ouders van een kind (5 jaar) is € 3.200,– per maand. Volgens het behoeftetabel verkrijgt het kind 4 punten, omdat hij/zij een leeftijd heeft tussen de 0 en 5 jaar (zie hieronder).

Leeftijd kind punten
0 t/m 5 jaar 4
6 t/m 11 jaar 2
12 t/m 17 jaar 0

Vervolgens moet er gekeken worden naar de behoeftetabel aan de hand van het nettogezinsinkomen per maand. Bij 4 punten en een nettogezinsinkomen van € 3.200,– per maand komt men uit op € 450,– per maand aan eigen aandeel in de kosten van het kind. Dit bedrag staat voor de maandelijkse behoefte van het kind dat beide ouders samen moeten bekostigen.

Voor wat betreft de vaststelling van de kinderalimentatie moet er ook gekeken worden naar de draagkracht van beide onderhoudsplichtigen. De vraag hier luidt: hoeveel kunnen de ouders bijdragen in de behoefte van het kind (uit het behoeftetabel). Er moet hierbij rekening gehouden worden met het netto besteedbaar inkomen (NBI) van beide ouders na de relatiebreuk. Het netto besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto inkomen verminderd met de daarover verschuldigde of ingehouden premies.

Als we het voorbeeld hanteren, dan is het NBI € 1.600,– per maand per ouder (€3.200/2). Om de draagkracht te berekenen heeft de wetgever een formule en draagkrachttabel opgesteld (zie hieronder).

  • NBI 0 tot € 1.350: minimum draagkracht
  • NBI van € 1.350: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 870)]
  • NBI van € 1.400: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 870)]
  • NBI van € 1.450: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 870)]
  • NBI van € 1.500: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 870)]
  • NBI van € 1.550: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 895)]
  • NBI van € 1.600: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 920)]

We hanteren in het volgende het NBI uit het voorbeeld (€ 1.600,–). De formule luidt:

70% [NBI – (0,3 x NBI + 920]
70% [1600 – (0,3 x 1600 + 920]
70% [1600 – (480 + 920]
70% [1600 – 1400]
70% [200]
70% van € 200,– is € 140,–. Dit bedrag staat voor de draagkracht per ouder per maand. Samen opgeteld is dat € 280,– aan draagkracht voor beide ouders gezamenlijk.

De maandelijkse behoefte van het kind is € 450,– en de maandelijkse draagkracht van beide ouders is € 280,–. De ouders komen € 170,– (450 – 280) tekort op het geheel wat betreft de maandelijkse behoefte van het kind. Dit betekent dat de ouders zuiniger moeten omgaan met het geld om de behoefte van het kind zo optimaal mogelijk te houden.

De totale draagkracht van beide ouders is, zoals gezegd, € 280,– (140 + 140).

De verdeling van de kosten over beide ouders kan dan berekend worden volgens de formule: ieders draagkracht gedeeld door totale draagkracht vermenigvuldigd met de behoefte, oftewel:

het deel van de vader bedraagt: 140 / 280 x 450 = € 225,–
het deel van de moeder bedraagt: 140 / 280 x 450 = € 225,–
samen € 450,– (verdeling kosten beide ouders).

De ouders zijn uiteindelijk beide verantwoordelijk voor de verantwoording bij de rechter. De rechter ziet graag een lijstje betreft de kosten van het kind. De rechter houdt daarnaast rekening met het feit dat de behoefte van een kind hoger kan zijn wanneer het kind in twee huishoudens woont. Vaak zoekt de rechter ook naar het achterliggende argument als het gaat om de meningsverschillen van beide ouders over de kostenverdeling.

Indexering

Ieder jaar vindt er een indexatie van de alimentatie plaats. Dit houdt in dat het alimentatiebedrag van de kinderalimentatie en de partneralimentatie wordt verhoogd met een vastgesteld percentage. De indexering over alimentatie is wettelijk geregeld en is verplicht. Je kunt je ex-partner vorderen tot betaling van de indexering. Maar wat kun je doen als je ex-partner deze indexering al jaren niet betaalt? Je leest het in dit artikel van De Vries Zantman Advocaten.

Wat gaat er veranderen in de toekomst?

We leven in een samenleving met veel belastingen en kennen een ingewikkeld vooraf bepaald belastingsysteem. Vanaf 2020 zal er veel veranderen omtrent de belastingtarieven. Nu kennen we een vierschijvenstelsel. Dit zal veranderen in een tweeschijvenstelsel. Deze verandering kan effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening.

In 2020 worden alle aftrekposten gelijkgetrokken met het dan geldende tarief van de hypotheekrente, dus ook voor kinderalimentatie. Dit proces gaat geleidelijk plaatsvinden in 2021.

Advies?

Wilt u advies over de stappen die u kunt ondernemen betreffende uw alimentatieverplichting? Of komt u er niet uit met uw ex-partner over de te ontvangen of te betalen alimentatie? Wilt u advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat op het gebied van het personen- en familierecht? De gespecialiseerde advocaten en juristen van De Vries Zantman Advocaten voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u deze vrijblijvend stellen via onze Facebook pagina of via onze website www.advocateninfo.nl/contact. Wilt u liever bellen? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.