Arbeidsrecht en ontslagrecht

Ontslag

Je werkgever heeft je laten weten dat hij van je af wil. Veelal betekent een ontslag een periode van onzekerheid en een lager inkomen. In vele gevallen heb je namelijk niet-direct een nieuwe baan. Hoe moet het nu (financieel) verder met je (en/of je gezin), of biedt het ontslag volop kansen voor een nieuwe toekomst?

In eerste instantie kan het zo zijn dat je geen afscheid wilt nemen van je werkgever, maar door de houding van je werkgever zie je uiteindelijk in dat het beter is dat partijen uit elkaar gaan, dan nog langer bij je werkgever in dienst te blijven. Niet altijd is het verstandig om te kiezen voor het behoud van je baan.

Indien het besluit tot ontslag is genomen dien je je te beraden over de gevolgen van het ontslag. Hierin staat je niet alleen. Onze advocaten zijn er uitsluitend voor jou, en behartigen uitsluitend jouw belang.

Reden van ontslag

Wat is de reden dat je werkgever van je af wil, of je reden dat je van je werkgever af wilt? Is het voorstel van je werkgever verstandig om te accepteren? Wat zijn de (on)mogelijkheden van een ontslagprocedure indien met je werkgever een regeling in onderling overleg niet-mogelijk is. Hoe is je onderhandelingspositie? Wat is de vermoedelijke uitkomst van een ontslagprocedure? Vragen waarop onze deskundige advocaten arbeidsrecht antwoord kunnen geven. Welke strategie in je situatie van belang is, leggen wij je op ons kantoor graag uit.

Optelsom

Uiteraard kunnen wij voor je onderhandelen voor een betere regeling. Ook kunnen wij voor je een financiële planning maken voor de periode na het ontslag. Aandachtspunten daarbij zijn je huidig loon, je inkomen na ontslag (eigen bedrijf, loon of uitkering) in relatie tot je vaste uitgaven, etc. De optelsom van dit alles is een belangrijk uitgangspunt voor het al of niet accepteren van het voorstel dat je werkgever je heeft gedaan. Onze advocaten kunnen voor je onderhandelen over andere voorwaarden, zoals een latere einddatum van je baan/arbeidsovereenkomst, een hogere vergoeding, scholing voor een nieuwe baan, etc.

Juridische vragen

Ontslag is een beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst, en welke mogelijkheden zijn er om je arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Eindigt je arbeidsovereenkomst wegens het verstrijken van de duur voor bepaalde tijd, het intreden van een ontbindende voorwaarde, het bereiken van de pensioen of AOW-gerechtigde leeftijd, van rechtswege, door opzegging of ontbinding? In welke gevallen heb je recht op een ontslagvergoeding? In welke gevallen kan een transitievergoeding worden aangevuld met een billijke vergoeding?

Hoe zit het met de aanzegplicht van je werkgever bij een arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd, en moet dit schriftelijk gebeuren? Als je werkgever laat weten je arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, is je werkgever dan verplicht je te berichten onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten?

Door ontslag met wederzijds goedvinden kan er ook een eind komen aan je arbeidsovereenkomst. Kan je of moet je met het oog op een WW-uitkering altijd onderhandelen over het einde van de arbeidsovereenkomst? Welke verplichtingen stelt het UWV aan je? Indien je arbeidsongeschikt bent, kan die situatie in de weg staan aan een ontslag met wederzijds goedvinden. In welke gevallen kan een zieke werknemer (wel) ontslagen worden? Kan je werkgever je aan je concurrentiebeding houden? Wanneer wel en niet?

Het ontslag is juridisch complex. Op al je vragen geven de deskundige advocaten van ons kantoor antwoord, waarbij je persoonlijke situatie en omstandigheden van doorslaggevende betekenis zijn.

De hamvraag

In alle gevallen dien je je als werknemer de volgende vragen te stellen: mag je werkgever je wel ontslaan, kan je aanspraak maken op een ontslagvergoeding, en weet je wel zeker dat je recht hebt op een WW-uitkering? Onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel geven op al je vragen deskundig antwoord.

Beëindiging van je arbeidsovereenkomst

Hieronder lees je in het kort de mogelijkheden tot beëindiging van je arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst kan – in het kort – rechtsgeldig eindigen door:

 1. Indien je arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, de periode verloopt waarvoor je overeenkomst is aangegaan.
 2. Beëindiging van je arbeidsovereenkomst met jouw goedvinden en die van je werkgever (de gemaakte afspraken worden vermeld in een zogeheten vaststellingsovereenkomst).
 3. Ontslag op staande voet op jouw initiatief (je werkgever heeft je zeer verwijtbaar behandeld) of door je werkgever (jij hebt je zeer verwijtbaar gedragen), zodat sprake is van een dringende reden, die onverwijld aan je werkgever of aan jezelf is medegedeeld.
 4. Jouw opzegging in overige gevallen dan een dringende reden. Je hebt bijvoorbeeld een andere baan geaccepteerd. Je moet hierbij de afgesproken opzegtermijn óf indien er geen afgesproken opzegtermijn is, de wettelijke opzegtermijn in acht nemen.
 5. Jouw instemming met een eenzijdige opzegging van je werkgever.
 6. Opzegging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever na ontvangst van een ontslagvergunning afgegeven door het UWV Werkbedrijf.
 7. Ontbinding van je arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op jouw verzoek of het verzoek van je werkgever.

Vaste ontslagroute

Sinds 1 juli 2015 geldt dat, behoudens een dringende reden voor ontslag op staande voet, de werkgever de arbeidsovereenkomst slechts eenzijdig kan beëindigen indien hij in het bezit is van een ontslagvergunning van het UWV (uitsluitend) wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer van minimaal 2 jaar. De ontslagroute via de kantonrechter is verplicht in alle overige gevallen, zoals bij voorgenomen ontslag om persoonlijke redenen (bijv. disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie).

Hoger beroep na ontslag

Indien het UWV negatief beslist op een ontslagverzoek kan je werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding indienen. Eenzelfde mogelijkheid heb jij indien het UWV een ontslagvergunning aan je werkgever heeft gegeven. Jij kan je tot de kantonrechter wenden met het verzoek je arbeidsovereen-komst te herstellen. Partijen hebben zodoende de mogelijkheid de beslissing van het UWV door de kantonrechter te laten toetsen. Van het vonnis van de kantonrechter kunnen partijen beroep instellen bij het Hof en bij de Hoge Raad. Werkgever en jijzelf verkeren door de procedures lange tijd in onzekerheid over de afloop hiervan, waardoor beide partijen in vele gevallen bereid zijn om over een regeling te overleggen en te onderhandelen.

De wettelijke opzegtermijn bij ontslag

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen automatisch na verloop van de afgesproken bepaalde tijd. Indien je werkgever de overeenkomst van 6 maanden of langer niet wil verlengen, is je werkgever verplicht schriftelijk tenminste 1 maand vóór het verstrijken van de bepaalde termijn je de beëindiging te berichten. Houdt je werkgever zich niet aan deze verplichting, dan is hij je een vergoeding verschuldigd. Onze advocaten leggen je graag uit welke vergoeding je werkgever in dit geval aan je verschuldigd is.

Beëindigingsovereenkomst

In het kader van een beëindiging van je arbeidsovereenkomst in onderling overleg is het raadzaam dat je met je werkgever een beëindigingsovereenkomst aangaat. Hierin staan de condities van de partijen m.b.t. de beëindiging vermeld, bijvoorbeeld: ontslagdatum, vergoeding van (ontslag, tegoed vakantiedagen, kosten rechtsbijstand, studiekosten, etc.). Je werkgever dient je ervan in kennis te stellen dat jij het wettelijk recht heeft om binnen twee weken op de overeenkomst terug te komen. Laat je werkgever na je te berichten dat jij de mogelijkheid hebt om op de overeenkomst terug te komen, dan geldt voor je werkgever een sanctie. Onze advocaten leggen je graag uit wat die sanctie is.

Dezelfde sanctie geldt voor je werkgever indien je (onverhoopt) instemt met de eenzijdige opzegging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever, indien je werkgever heeft nagelaten je te wijzen op je bedenktermijn.

Ontslag op staande voet

Bij een dringende reden kan je werkgever of jijzelf de arbeidsovereenkomst op staande voet beëindigen. Bij ontslag op staande voet betekent dit – zonder de hulp van onze advocaten arbeidsrecht – hoe dan ook  verlies aan inkomsten, en ook dat je meestal geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Onze advocaten adviseren jou bij een ontslag op staande voet of er al dan niet sprake is van een dringende reden. Alle omstandigheden van het geval spelen hierbij een rol. Wegens het grote belang voor je om je loon te behouden dan wel je aanspraak op een WW-uitkering, is het van belang dat je, in het geval van een ontslag op staande voet, je direct tot onze advocaten wendt.

Transitievergoeding bij ontslag

Jij hebt bij het beëindigen van je dienstverband recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf de eerste dag, die van rechtswege afloopt, en op initiatief van je werkgever niet wordt voortgezet. Uiteraard is je werkgever geen transitievergoeding verschuldigd indien je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. In het geval er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever heb je ook recht op een transitievergoeding, ook indien de beëindiging op jouw initiatief plaatsvindt. Bij ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever kan je bij de kantonrechter daarnaast aanspraak maken op een aanvullende (billijkheids-)vergoeding.

Let op! Niet altijd is een transitievergoeding verschuldigd. Onze advocaten leggen je graag uit in welke gevallen geen transitievergoeding verschuldigd is, op welke wijze de transitievergoeding berekend wordt, en ook welke bedragen in mindering komen op de transitievergoeding. Op basis van dit advies kan je beter de risico’s afwegen van een procedure tegenover het mogelijk accepteren van een beëindigingsvergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

De regels omtrent de transitievergoeding en een eventuele aanvullende vergoeding zijn niet eenvoudig. Vraag daarom altijd advies voordat je instemt met ontslag of een vergoeding. Onze advocaten arbeidsrecht zijn gespecialiseerd in alle regels over ontslag. Vanuit die expertise kunnen wij met je werkgever onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat laatste is vooral mogelijk in het geval de reden van ontslag discutabel is.

Heb je een arbeidsgeschil, dan ben je dicht bij de oplossing door de volgende stappen te nemen:

Stappen:

 1. Je neemt telefonisch contact met ons kantoor op;
 2. Wij bepalen welke specialist je kan helpen;
 3. Binnen 24 uur spreek je de specialist;
 4. Het arbeidsgeschil wordt grondig besproken;
 5. Je krijgt na het gesprek de tijd voor beraad;
 6. Je bent volledig vrij in de vervolgstappen.

Resultaat:

 1. Je kent de mogelijkheden en kansen;
 2. Je weet wat er moet gebeuren na het advies;
 3. Je weet wat onze advocaten arbeidsrecht voor je kunnen betekenen;
 4. Je kunt de situatie beter doorgronden en bent zeker van je zaak.

Onze advocaten arbeidsrecht adviseren en begeleiden ook in de volgende kwesties:

 • de rechten van de werknemer bij fusies en overnames van bedrijven;
 • vergoeding van lichamelijke en/of psychische schade die de werknemer bij de uitoefening van de werkzaamheden heeft geleden;
 • vergoeding van schade en de zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer bij bedrijfsongelukken;
 • de werkgever heeft de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomsten gewijzigd. In welke gevallen dient de werknemer de wijziging wel of niet te accepteren?
 • bent u ziek of arbeidsongeschikt? Een afwachtende houding kan verstrekkende gevolgen hebben. Wij staan de werknemer bij in het re-integratietraject, het contact met de bedrijfsarts en het UWV;
 • concurrentiebeding;
 • pensioenrechten;
 • etc.