Ambtenarenrecht

Het arbeidsrecht voor overheidspersoneel (personen in dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam) wordt het ambtenarenrecht genoemd. Het ambtenarenrecht wijkt op belangrijke punten af van het arbeidsrecht voor werknemers in het bedrijfsleven.

Een ambtenaar wordt door middel van een aanstellingsbesluit in zijn functie benoemd. De rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld in een specifieke rechtspositieregeling. Voor de gemeenteambtenaren is dit de CAR-UWO, en voor de rijksambtenaren is dit het ARAR. Overige regelingen zijn daarnaast vermeld in BARD, AMAR, CAP en CAO-NU.

Aanstelling

Als ambtenaar ben je aangesteld door middel van een besluit. In dit besluit is geregeld welke functie je als ambtenaar gaat vervullen en in welke salarisschaal je bent ingedeeld. In de meeste gevallen ben je als ambtenaar werkzaam op basis van een vaste aanstelling. In dat geval is er geen einddatum verbonden aan je aanstelling.

Indien je werkgever je dienstverband wenst te beëindigen, dan dient dit te worden gedaan door middel van een ontslagbesluit. Tegen een ontslagbesluit kan de ambtenaar in bezwaar, beroep of hoger beroep.

Behoud van je baan

Geschillen tussen ambtenaren en de overheidswerkgever worden via de bestuursrechtelijke procedures van bezwaar en beroep beslecht. Op grond van artikel 1 van de Ambtenarenwet is een ambtenaar iemand “die is aangesteld om in een openbare dienst werkzaam te zijn”.

Dat maakt het ambtenarenrecht tot iets bijzonders. De gespecialiseerde advocaten bij De Vries Zantman Advocaten in Capelle a/d IJssel hebben veel ervaring met ontslag, disciplinaire sancties, disfunctioneren, reorganisatie, en ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Een goed advies of een succesvolle procedure kan het verschil maken tussen het behouden van je baan of ontslag.

Ontslaggronden

Indien je werkgever je als ambtenaar wenst te ontslaan, dan is dit alleen mogelijk op basis van de ontslaggronden zoals deze zijn vermeld in de van toepassing zijnde rechtspositieregeling. Deze ontslaggronden zijn limitatief. Dit betekent dat uitsluitend de gronden, zoals deze zijn vermeld in de rechtspositieregeling, een grond voor ontslag kunnen vormen. Indien je overheidswerkgever je zou ontslaan op grond van een ontslaggrond die niet in de rechtspositieregeling is opgenomen, dan is het ontslag vernietigbaar.

Ontslaggronden

 • Ontslag wegens andere gronden, te weten:
 • Ontslag op eigen verzoek;
 • Ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim (disciplinair ontslag);
 • Ontslag wegens disfunctioneren;
 • Ontslag wegens ziekte;
 • Reorganisatie-ontslag;
  • Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie;
  • Ontslag met wederzijds goedvinden;
  • Ontslag van rechtswege;
  • Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De ontslaggronden worden hieronder verduidelijkt en toegelicht. In alle gevallen  geldt dat je zo spoedig mogelijk contact moet opnemen met de ervaren advocaten ambtenarenrecht van De Vries Zantman Advocaten in Capelle a/d IJssel. Bel 010 – 442 08 88.

Reorganisatie

Je kan als ambtenaar betrokken worden bij een reorganisatie. Misschien wordt je functie opgeheven door de reorganisatie of wordt je werk voortaan door minder ambtenaren gedaan. Wat kan je als ambtenaar dan doen en met welke reorganisatieprocedures moet je rekening houden?

Bij een reorganisatie kan de structuur van de organisatie, de omvang van de taken, of het aantal ambtenaren wijzigen, met alle gevolgen voor het personeel van dien. Als een overheidswerkgever wil gaan reorganiseren dan zal vooraf een sociaal plan moeten worden vastgesteld. De reorganisatie zal moeten verlopen conform dat plan. In of naast dat plan is voor je advocaat meestal ruimte beschikbaar om te onderhandelen over je rechtspositie.

Je werkgever moet je informeren over je positie, het plan van aanpak, en de voortgang van de reorganisatie. Je krijgt bij je werkgever de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op zijn voornemen om je wel of niet te plaatsen in een bepaalde functie. De advocaten ambtenarenrecht van De Vries Zantman Advocaten gaan na of je werkgever wel volgens de regels de reorganisatie doorvoert. Indien je werkgever een definitief besluit heeft genomen om je wel of niet te plaatsen, dan kan je nog bezwaar en beroep indienen tegen dit definitieve besluit.

Herplaatsingskandidaat

Indien je niet wordt geplaatst in je eigen functie zal je als herplaatsingskandidaat worden aangemerkt. Als herplaatsingskandidaat zal je een traject volgen waarbij wordt bekeken of je in een andere passende functie geplaatst kan worden. Als herplaatsingskandidaat heb je wel de verplichting een passende functie te aanvaarden en ook het mogelijke te doen een passende functie te vinden. Scholing kan daar onderdeel van zijn. Indien je niet voldoet aan de verplichtingen dan kan je (oneervol) ontslag worden verleend. Indien na afloop van het herplaatsingtraject, ondanks alle inspanningen, blijkt dat plaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is, zal je uiteindelijk eervol ontslag krijgen.

Je werkgever vindt je ongeschikt

Is je werkgever ontevreden over je prestaties? Vindt hij dat je niet goed functioneert of zelfs disfunctioneert? Ontslag op grond van ongeschiktheid of onbekwaamheid is niet zomaar mogelijk. Om ontslag zo veel mogelijk tegen te gaan dient je wel tijdig actie te ondernemen. Wat kan je doen en wanneer is ontslag wel mogelijk? Onze advocaten ambtenarenrecht adviseren en onderhandelen voor je vanaf het begin van de gesprekken tussen jou en je werkgever tot het door je beoogde resultaat.

Functioneringsgesprek

Als je werkgever je ongeschikt vindt blijkt dat vaak al uit de beoordelingen die je krijgt, of uit verslagen van functioneringsgesprekken. Een beoordeling heeft een eenzijdig karakter. De leidinggevende beoordeelt dan je functioneren als ambtenaar. Bij een functioneringsgesprek spreken jij en je leidinggevende over de voortgang van je functioneren en de gewenste ontwikkelingen. Uiteraard kan jij zelf bijvoorbeeld ook je wensen omtrent scholing kenbaar maken.

Tijdig bezwaar

Het is verstandig niet te wachten tot je te horen krijgt dat je wordt ontslagen. Wij raden je aan tijdig bezwaar te maken tegen slechte beoordelingen als je jezelf daarin niet herkent. Een beoordeling is namelijk een besluit en als je tegen een besluit geen bezwaar maakt, dan gaat de rechter er later vanuit dat de inhoud van dat besluit voor waar moet worden aangenomen. Daarnaast kan je je eigen visie op je functioneren schriftelijk kenbaar maken aan je werkgever als reactie op een verslag van een functio-neringsgesprek. Aan een (ondertekend) gespreksverslag kan de rechter waarde hechten. Onderteken dus nooit een verslag waarin onjuistheden staan. De werkgever kan in een procedure een beroep doen op het beoordelingsverslag.

Rechtspositieregeling

Indien je werkgever je als ambtenaar ongeschikt vindt voor je functie kan hij je niet zomaar ontslaan. In de rechtspositieregeling die op je van toepassing is kunnen regels zijn opgenomen die je werkgever in acht moet nemen als het gaat om je functioneren. In veel gevallen zijn zelfs aparte regels opgesteld over bijvoorbeeld hoe vaak een functionering- of beoordelingsgesprek moet plaatsvinden en welke regels in acht genomen moeten worden bij zo’n gesprek. Naast een beoordeling of een verslag van een functionerings-gesprek kan ook een persoonlijk ontwikkelingsplan van belang zijn als het gaat om je functioneren.

Indien je in het verleden goed bent beoordeeld (of in het geheel niet bent beoordeeld) en nu opeens een slechte beoordeling of een negatief verslag van een functioneringsgesprek hebt ontvangen, zal dat in beginsel niet voldoende zijn om je te ontslaan. Je werkgever dient een dossier op te bouwen. Een eerste slechte beoordeling kan daar echter het begin van zijn. Om erger te voorkomen is het raadzaam om je tijdig inhoudelijk tegen de beoordeling te verweren.

Disciplinair ontslag

Disciplinair ontslag voor een ambtenaar is te vergelijken met ontslag op staande voet voor een werknemer in het bedrijfsleven. Er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie waarvan je werkgever vindt dat je een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ernstig verwijtbaar handelen

Je moet hierbij denken aan een situatie van diefstal, oplichting, bedreiging van een collega of leidinggevende of frauduleuze handelingen. Disciplinair ontslag heeft grote gevolgen. Niet alleen verlies je je baan, maar omdat er sprake is van oneervol ontslag, verlies je ook je recht op een WW-uitkering en een eventuele bovenwettelijke uitkering.

Als je geconfronteerd wordt met (dreigend) disciplinair ontslag is het belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies bij onze deskundige advocaten in te winnen. Onze in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaten kunnen je een inschatting geven van de (on)geldigheid van een dergelijk ontslagbesluit. Je staat er niet-langer alleen voor.

Zorg ook dat je tijdig en schriftelijk bezwaar maakt tegen een besluit tot een disciplinair ontslag. Omdat je vrijwel direct geen inkomen meer hebt, kunnen wij voor je de rechter in een spoedprocedure verzoeken om het ontslagbesluit voorlopig te schorsen, en je werkgever te veroordelen om uw salarisbetalingen voorlopig voort te zetten. Zo heb je geld om alle maandelijkse uitgaven voor jou en je gezin te betalen.

Ontslagvergoeding

Anders dan bij gewone werknemers, komt het bij ambtenaren zelden voor dat bij ontslag wordt onderhandeld over een ontslagvergoeding. De reden hiervoor is dat de meeste ambtenaren, naast de WW-uitkering, recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. Hierdoor is het inkomensverlies na ontslag vaak minder groot dan gewone werknemers.

Verstoorde arbeidsrelatie

Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan je aanspraak maken op een ontslagvergoeding in het geval de verstoorde verhoudingen vooral aan je werkgever te wijten zijn. Een formule voor de berekening van de extra ontslagvergoeding is vermeld in een 2-taluitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 1 maart 2013. De CRvB is van mening dat de normale ontslaguitkering in een dergelijke situatie niet voldoende is, en dat een aanvullende ontslagvergoeding dan gerechtvaardigd kan zijn. De ervaren advocaten ambtenarenrecht van De Vries Zantman Advocaten onderhandelen altijd over een extra ontslagvergoeding.

De CRvB-formule

De CRvB heeft voor dergelijke situaties een eigen ontslagformule geformuleerd, op basis waarvan de hoogte van een redelijke vergoeding kan worden berekend. Factoren die de hoogte van de vergoeding bepalen zijn:
• het bruto maandsalaris op het moment van ontslag (inclusief vakantiegeld);
• het aantal dienstjaren gedeeld door twee;
• het aandeel dat je werkgever heeft in het ontstaan van de onhoudbare situatie.
Indien het aandeel van je werkgever tot het ontslag tussen 80% tot 100% is, dan wordt factor 1 toegekend, 0,75 voor 65% tot 80% en 0,5 als de situatie voor 51% tot 65% te wijten is aan je werkgever.
De CRvB-formule luidt aldus: bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren gedeeld door 2) x 0,5, 0,75 of 1.

Ontslag op eigen verzoek

Indien je geen aanspraak maakt op een WW- en/of bovenwettelijke uitkering, een uitkering die je werkgever ‘uit eigen zak’ betaalt, is je werkgever veelal bereid om je een ontslagvergoeding te betalen. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval van ontslag op eigen verzoek. De hoogte van deze uitkering zal worden bepaald op basis van redelijkheid en billijkheid.

Bezwaar maken tegen een ontslagbesluit

Voordat je werkgever daadwerkelijk overgaat tot het nemen van een ontslagbesluit, moet je op voorhand de gelegenheid krijgen om hierover je mening te geven. Je kan je zienswijze in de vorm van een brief aan je werkgever richten. Geef in deze brief dan aan om welke reden(en) je het met het voornemen van je werkgever om een ontslagbesluit te nemen niet eens bent. Ook is het raadzaam om u zo spoedig mogelijk juridisch te laten adviseren over het vervolg van de ontslagprocedure.

Als je als ambtenaar geconfronteerd wordt met een ontslagbesluit, dan kan je je tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. Je maakt bezwaar door het indienen van een bezwaarschrift. Als je kort voor het verstrijken van de bezwaartermijn bent aanbeland en je weet nog niet precies hoe je je bezwaar moet motiveren, dien dan in elk geval een voorlopig bezwaarschrift in om te voorkomen dat het ontslagbesluit niet meer aangevochten kan worden. Beslissing op bezwaar. Enkele weken na afloop van de hoorzitting zal de bezwarencommissie tot een oordeel komen. Afhankelijk van de overheidswerkgever waar je werkzaam bent, kan dit oordeel op twee manieren gegeven worden: De beslissing op bezwaar zal je schriftelijk worden toegezonden. Als je van mening bent dat je in de beslissing op bezwaar ten onrechte niet of onvoldoende in je gelijk bent gesteld, dan kan je binnen zes weken beroep in stellen bij de rechtbank.

Beroep instellen bij de rechtbank

Je hebt zes weken de tijd om na de beslissing die je werkgever neemt op je bezwaarschrift, een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Als je bezwaarschrift tegen het ontslagbesluit ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard is, dan kan je tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank.
Het kan soms voorkomen dat je toch meer tijd nodig heeft om uw beroepschrift goed te onderbouwen. In dat geval zou je ervoor kunnen kiezen om een voorlopig beroepschrift in te dienen. Daarmee voorkom je in elk geval dat je te laat bent met het indienen van je beroepschrift.

Hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep

Als je het niet eens bent met de uitspraak die de rechtbank genomen heeft, dan heb je nog eenmaal de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten. Je kan dan namelijk binnen zes weken hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het bestuursrecht. Het ambtenarenrecht is een onderdeel van dit bestuursrecht.

Spoedprocedure

Het doorlopen van al deze procedures kost veel tijd. Soms kan een gerechtelijke procedure inclusief een (hoger) beroep zelfs enkele jaren in beslag nemen. Dit is veel te lang als je een spoedeisend belang heeft, bijvoorbeeld in het geval je werkgever het salaris heeft stopgezet. Je kan als ambtenaar de Voorzieningenrechter van de rechtbank o.a. verzoeken je werkgever te veroordelen om je salaris te betalen. Onze advocaten in Capelle a/d IJssel zijn bekend met het ontslagrecht van ambtenaren. Je kan deze specialisten in iedere fase van je geschil met je werkgever vrijblijvend bellen of mailen.

Advocaten ambtenarenrecht

Voor het beëindigen van een ambtelijke aanstelling is een ontslagbesluit nodig van je werkgever. Tegen een ontslagbesluit staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. Het is verstandig om de gespecialiseerde advocaten ambtenarenrecht van De Vries Zantman Advocaten te raadplegen op het moment dat je ontslagen dreigt te worden. Tevens is het raadzaam om niet akkoord te gaan met een dreigend ontslag voordat je juridisch advies hebt ingewonnen. Akkoord gaan met je ontslag of niet tijdig reageren op een ontslagbesluit, kan namelijk zeer verstrekkende gevolgen hebben voor je eventuele uitkering. Het is dan ook belangrijk om in een zo een vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te schakelen om er zeker van te zijn dat je belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Niet alleen kunnen wij je bijstaan tijdens de bezwaarprocedure, maar ook in het kader van de onderhandelingen met je werkgever over een goede regeling bij een mogelijk vertrek. Ook zien wij er op toe dat je werkgever alle regels in acht heeft genomen.

De ervaren advocaten ambtenarenrecht van De Vries Zantman Advocaten in Capelle a/d IJssel adviseren, onderhandelen en procederen voor je, zodat je er niet langer alleen voor staat. Bel gratis 010 – 422 08 88 voor een vrijblijvend gesprek.