Algemene Voorwaarden

Algemene kantoorvoorwaarden De Vries Zantman Advocaten

De algemene voorwaarden van De Vries Zantman Advocaten zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen het advocatenkantoor en de cliënt.

De algemene voorwaarden van De Vries Zantman Advocaten kunt u hier als PDF bestand:

  1. downloaden,
  2. printen,
  3. opslaan op uw computer/tablet/mobiele telefoon, om ze zo later nog eens terug te kunnen lezen.

Kantoorvoorwaarden De Vries Zantman Advocaten

Ook kunt u hieronder de webversie van onze algemene voorwaarden lezen.

Algemene voorwaarden

1. In deze kantoorvoorwaarden wordt verstaan onder:

a Het kantoor: het samenwerkingsverband tussen de (zelfstandige) maatschap De Vries advocaten en fiscaal juristen, gevestigd aan de Kanaalweg 65, 2903 LR Capelle a/d IJssel, en de (zelfstandige) rechtspraktijk van mr. R. Zantman, gevestigd aan het Raadhuisplein 125, 2922 AL Krimpen a/d IJssel, dan wel één of meer van de aan het kantoor verbonden advocaten of (juridische) medewerkers, al of niet natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;

b. De cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het kantoor;

c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW – die voor uitvoering van de opdracht aan cliënt in rekening wordt gebracht;

d. Verschotten: de (al dan niet met BTW belaste) kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, waaronder de kosten van deurwaardersverrichtingen, (gemeentelijke) uittreksels, griffierecht en deskundigen;

e. Voorwaarden: de onderhavige kantoorvoorwaarden.

2. De overeenkomst tussen de cliënt en het kantoor wordt geacht een overeenkomst van opdracht te zijn, waarbij de cliënt geldt als opdrachtgever en het kantoor als opdrachtnemer. De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging en gehele acceptatie van cliënt van de kantoorvoorwaarden. Per zaak wordt een aparte overeenkomst gesloten, waarin is vermeld dat de overeenkomst is aangegaan met de maatschap of met de rechtspraktijk van mr. R. Zantman. Ieder der partijen is bevoegd om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

3. De kantoorvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door de behandelend advocaat, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en de behandelend advocaat, respectievelijk zijn rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Cliënt is akkoord dat de kantoorvoorwaarden ook van toepassing zijn op nader te sluiten (vervolg-) overeenkomsten van opdracht.

4. De cliënt is gehouden in de vorm en op de wijze als door de behandelend advocaat gewenst, al die informatie te verschaffen die voor een goede instructie van de zaak noodzakelijk is en/of van belang kan zijn in verband met de uitvoering van de opdracht. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de behandelend advocaat verstrekte gegevens en informatie. Extra kosten, ontstaan doordat de cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.

5. Cliënt vrijwaart het kantoor voor aanspraken van derden m.b.t. rechten van intellectuele eigendom op aan het kantoor verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

6. Het kantoor is verplicht om bij de verrichting van de werkzaamheden, die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, zich als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar te gedragen. Het kantoor kan er nimmer voor instaan dat het door de cliënt beoogde resultaat wordt gerealiseerd.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het kantoor bevoegd om een deel van de werkzaamheden aan anderen op te dragen. In spoedeisende gevallen geldt deze laatste bevoegdheid te allen tijde. Indien werkzaamheden aan een ander dan een medewerker van het kantoor worden opgedragen, dan dient deze derde bij het kantoor als deskundig en betrouwbaar bekend te zijn. Zo mogelijk vindt van tevoren overleg plaats met de cliënt betreffende de aan hem door te berekenen kosten van de ingeschakelde derde (zoals een deurwaarder of taxateur).

8. Tenzij anders is overeengekomen, is het kantoor bevoegd om namens de cliënt al datgene te doen en te laten dat in het belang is van de cliënt. Cliënt wordt geacht hiertoe een volmacht aan het kantoor te hebben gegeven. Het kantoor zal van die bevoegdheid terughoudend gebruik maken en waar dit redelijkerwijs mogelijk is de instemming van de cliënt verzoeken. Het kantoor is te allen tijde bevoegd om een schriftelijke bevestiging van de cliënt te verlangen. Het kantoor verplicht zich om, indien zonder last van of ruggespraak met de cliënt bij volmacht is opgetreden, hiervan onverwijld melding te doen aan de cliënt.

9. Cliënt is in het kader van de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd. Het honorarium van het kantoor wordt vastgesteld op basis van een – per zaak – aan de dienstverlening bestede uren, behoudens voor zover een ander tarief en/of een andere berekeningswijze is overeengekomen. Op basis van inflatiegegevens, spoedeisendheid, en onverwachte extra werkzaamheden kan het overeengekomen honorarium worden verhoogd. Over het honorarium is BTW verschuldigd. Het honorarium wordt door middel van (voorschot)declaraties in rekening gebracht. Het honorarium is eveneens aan het kantoor verschuldigd indien de cliënt onverplicht afziet van zijn vordering(en) op derde(n), met welke vordering het honorarium geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. De cliënt is accoord met een overdracht aan het kantoor van zijn vordering op de derde(n), en zal hieraan op eerste verzoek van het kantoor zijn volledige medewerking verlenen, en wel tot het bedrag van het honorarium. Cliënt wordt geacht hiertoe een volmacht aan het kantoor te hebben gegeven. Een en ander geldt ook in geval van een toevoeging. Cliënt zal m.b.t. het verschuldigde honorarium te allen tijde handelen naar het gerechtvaardigd belang van het kantoor.

10. Indien het kantoor op basis van een toevoeging optreedt, dient de cliënt de vast te stellen eigen bijdrage(n) en de hierna te noemen kosten, op eerste verzoek van het kantoor te voldoen.

11. De cliënt dient aan het kantoor alle gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt te vergoeden, waaronder de hiervoor onder punt 1 letter d genoemde kosten van verschotten en (mogelijke) BTW. De honoraria, eigen bijdrage(n) en verschotten worden door middel van een factuur in rekening van de cliënt gebracht. Het kantoor kan verlangen dat een voorschot voor te verwachten honoraria, eigen bijdrage(n) en verschotten wordt voldaan, alvorens de werkzaamheden worden verricht, dan wel de kosten worden gemaakt. De overeenkomst genoemd onder punt 2 hiervoor is slechts tot stand gekomen nadat cliënt het in rekening gebrachte voorschot heeft betaald.

12. Het kantoor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet-, of niet geheel of niet tijdig nakomt;

b. Na het sluiten van de overeenkomst het kantoor omstandigheden ter kennis zijn gekomen die het kantoor goede grond geven te vrezen dat cliënt zijn verplichting(en) niet zal nakomen;

c. Cliënt verzocht is een voorschotnota te betalen en/of zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en de betaling van het voorschot en/of deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13. Indien de cliënt meent dat het honorarium, vermeld op een voorschot – of eindnota, niet op juiste wijze is vastgesteld, dan wordt aan de cliënt op verzoek kosteloos een specificatie naar verrichte werkzaamheden en bestede uren toegezonden. Indien de cliënt niet binnen veertien dagen na verzending tegen de specificatie en de nota schriftelijk en inhoudelijk heeft gereclameerd, dan wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de hoogte van de declaratie en vervalt het recht om te reclameren.

14. De cliënt dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij in de factuur een andere betalingstermijn is vermeld. De factuur kan worden voldaan op de aangewezen bankrekening.

15. Indien declaraties niet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is rente verschuldigd en wel 1% per maand. Voor de renteberekening wordt de hoofdsom telkens na één jaar verhoogd met de in dat jaar vervallen rente. Indien de declaratie na 30 dagen na factuurdatum niet is voldaan, en de cliënt ten minste eenmaal een betalingsherinnering is gezonden, zijn administratiekosten tot verhaal verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag van de declaratie, met een minimum van EURO 150,– (te vermeerderen met BTW). De cliënt is verplicht alle kosten die gemoeid zijn met het verkrijgen en de tenuitvoerlegging van een vonnis van de rechter tot betaling van de declaratie, geheel aan het kantoor te vergoeden.

16. Indien een rechtspersoon als cliënt een factuurbedrag verschuldigd is, is naast cliënt bij non-betaling de bestuurder(s) van die rechtspersoon voor de voldoening van dat factuurbedrag (hoofdelijk) aansprakelijk, althans wordt de bestuurder(s) geacht voor de voldoening van bedoelde factuur borg te staan. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap, waaronder het aangaan van een algemeen bedrijfskrediet is begrepen. De bestuurder(s) van de rechtspersoon is gehouden het kantoor te allen tijde, althans zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, omtrent haar betalingspositie te informeren, zulks met het oog op de voldoening van de verschuldigde declaraties. Het niet voldoen aan bedoelde mededelingsverplichting door de bestuurder(s) van de rechtspersoon leidt onder meer tot voormelde aansprakelijkheid van de bestuurder(s).

17. De overeenkomst van opdracht wordt m.b.t. dossierstukken als niet-beëindigd beschouwd zolang cliënt en/of haar bestuurder(s) nog enig bedrag aan het kantoor verschuldigd is. In dat geval blijven de aan resp. door het kantoor geleverde zaken, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten etc., in het bezit van resp. eigendom van het kantoor tot dat de cliënt alle verplichtingen uit alle met het kantoor gesloten overeenkomsten is nagekomen.

18. Het kantoor is niet-aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit fouten en tekortkomingen van derden, waaronder personeelsleden van het kantoor die niet direct als opdrachtnemer kunnen worden aangemerkt, bij het opschorten van haar werkzaamheden ingevolge het bepaalde in punt 12 hiervoor, en in het geval de cliënt het kantoor onjuist of onvolledig m.b.t. (al) cliënts aangelegenheden heeft ingelicht. Ingeval van beroepsfouten is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het bedrag van het honorarium, althans tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering bereid is te vergoeden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal EURO 10.000,–. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. De beperking van aansprakelijkheid geldt tevens ten behoeve van medewerkers van het kantoor en ten behoeve van de door het kantoor ingeschakelde derden.

19. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en het niet-bereiken van het beoogde resultaat.

20. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan de zijde van cliënt bij het verloren gaan van eigendommen van cliënt wegens brand en/of diefstal op het kantooradres van De Vries Zantman.

21. Cliënt is gehouden een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk drie maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt bij de behandelend advocaat in te dienen, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

22. Andere verplichtingen van het kantoor, zoals onder meer tuchtrechtelijke regels voor advocaten of regelgeving met betrekking tot toevoegingen, kunnen beperkingen stellen aan het bepaalde in de kantoorvoorwaarden.

23. Afwijkingen van de kantoorvoorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze door het kantoor schriftelijk zijn bevestigd.

24. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

25. Deze kantoorvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die na 1 mei 2018 zijn gesloten. Een exemplaar van de kantoorvoorwaarden is op het kantoor verkrijgbaar en is aan cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht overhandigd en/of toegezonden.

26. Betaling van de declaratie, geheel of gedeeltelijk, geldt mede als bewijs van acceptatie van cliënt van de kantoorvoorwaarden.

27. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en de behandelend advocaat is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank te Rotterdam is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen de behandelend advocaat en cliënt kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen hun geschil in onderling overleg te beslechten.

Capelle-/en Krimpen a/d IJssel, mei 2018

Voor akkoord: Cliënt

Bestuurder rechtspersoon/ Echtgenote van bestuurder